ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
บทความให้ความรู้
dot
bulletการทำนาปลอดภัยต้นทุนต่ำผลผลิตสูง
bulletพันธุ์ข้าว
bulletน้ำหมักชีวภาพ
bulletเชื้อรากำจัดแมลงและป้องกันโรค
dot
Newsletter

dot


บทความให้ความรู้ น้ำหมักชีวภาพ

แนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง (พด. ต่างๆ) แบบปกติ และการประยุกต์ โดยสารเร่ง พด. สามารถรับได้ฟรี เพื่อสงเสริมการทำเกษตรชีวภาพการใช้สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ

การใช้สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ โดยการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาที่ดิน เป็นสารเร่งให้จุลินทรีย์ขยายพันธุ์ได้ดีขึ้น

การทำน้ำหมักเพื่อย่อยสลายตอซัง แก้ปัญหาข้าวดีด

เตรียมพบกับบทความนำเสนอวิธีการทำน้ำหมักเพื่อย่อยสลายตอซัง ด้วยการใช้ใช้ พด.2

1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทย
ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลช้างใหญ่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ข้าวตำบลช้างใหญ่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13290
มือถือ 087-803-3215, 086-3041193
อีเมล bio@bio-agri.com
สารบัญเว็บไซต์ !